หน้าเว็บ

..ยินดีต้อนรับ...สู่...เว็บบล็อกของ...นางสาว ซาลีลา มายิ..

MQ

MQ : Moral Quotient
หรือ ความฉลาดในเรื่องศีลธรรม


              ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม นับว่าเป็นความฉลาดที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะชีวิตจะหดำเนินไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จต้องมีความรู้และความฉลาดในด้านนี้เป็นสำคัญ

           ในเรื่องศีลธรรมคือ เด็กไม่จำเป็นต้องมีความประพฤติที่ดีพร้อมหรือเรียบร้อยแบบผ้าพับไว้ แต่สิ่งสำคัญคือความรู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคำถามว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับคุณธรรมจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

            ความฉลาดในด้าน MQ จึงเน้นเรื่องการปลูกฝังความดีงามให้กับเด็ก ซึ่งตรงกับหลักศาสนาทุกๆศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี หากเป็นในพระพุทธศาสนาคุณพ่อคุณแม่มักจะสอนให้สวดมนต์ไหว้พระไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องรู้ความหมายก็ได้ หรือหากเป็นศาสนาคริสต์หรืออิสลาม พ่อแม่มักจะพาเด็กไปโบสถ์หรือมัสยิด เป็นต้น

            เด็กที่มี MQ ดีจะกลายเป็นเด็กที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เมื่อโตขึ้นจะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย การที่เด็กจะมี MQ เกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการที่พ่อแม่ควรสอนให้รู้ว่า "สิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ" ซึ่งจะใช้วิธีการบอกด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องแสดงให้เด็กเห็นอย่างสม่ำเสมอควบคู่กันไป
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภานุศร เครือปัญญาดี.คู่มือสอนและสร้างเด็กให้ดี ให้เก่ง ฉลาดรอบด้านด้วย 6 Q.--กรุงเทพฯ : เพชรสีน้ำเงิน, 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น